Når du er i kontakt med meg som klient vil jeg behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor jeg gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Anne Larsen

I Nye Fotspor

Org.nummer 920654428

PERSONVERNERKLÆRING FOR KLIENTER

Behandling av personopplysninger i Larsen I Nye Fotspor

Når du er i kontakt med meg som klient vil jeg behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene jeg behandler er: Kontaktinformasjonen til Anne Larsen er:

Adresse: Bedrehuset Semsveien 8 3140 Nøtterøy

E-post: anne@inyefotspor.com

Telefon: 48106174

Organisasjonsnr.: 920654428

For spørsmål om min behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Jeg samler inn og behandler følgende personopplysninger:  Kontaktinformasjon:

• Navn, adresse og fødselsdato, samt telefonnummer og e-postadresse

• Opplysninger om helse og tidligere behandling og eventuell medisinering, i den grad slike opplysninger er nødvendig/til hjelp i behandlingsopplegget

• Øvrige personlige forhold om klienten, i den grad slike opplysninger er nødvendig eller til hjelp 

2. Hvorfor samler jeg inn personopplysninger og hva slags informasjon samler jeg inn?

Jeg samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål:  Kontaktinformasjonen: for å administrere klientforholdet  Helseopplysninger: for å kunne følge opp klienten på best mulig måte

3. Behandling vil omfatte følgende:

Behandling av personopplysningene vil bestå av å registrere og lagre kontaktinformasjon i mitt arkiv, samt oppdatere denne ved endringer - Behandling av helseopplysningene vil bestå av å registrere/notere ned nødvendig informasjon som klienten gir muntlig når vedkommende er til behandling/oppfølging og lagre denne informasjonen i mitt arkiv (fysisk arkiv/journal) - Helseopplysninger vil slettes når det ikke er behov for disse opplysningene i det klienten får hos meg eller  når klientforholdet endelig avsluttes - Verken kontaktinformasjon eller helseopplysninger vil ikke bli tilgjengeliggjort, spredt eller overført til andre på noen tidspunkt med unntak av det som fremgår under

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Jeg gir ikke personopplysninger jeg behandler videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med klienten, klientens skriftlige samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Dersom jeg bruker en IT-leverandør for å håndtere våre it-systemer, og det er nødvendig for dem å få adgang til vårt arkiv med personopplysninger, jeg vi inngå en avtale med dem for å ivareta informasjonssikkerheten over dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen.

Jeg benytter meg av følgende IT-leverandør (såkalt: databehandler) per i dag:

• Fiken Regnskapsprogram

• EasyPractice journalsystem

All behandling av personopplysninger som vi foretar vil uansett skje innenfor EU/EØS-området.

5. Lagringstid Jeg lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger jeg behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Det betyr at når klientforholdet og/eller behandlingen av deg er endelig avsluttet. Personopplysninger som jeg behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

6. Dine rettigheter når jeg behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene jeg behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på: www.datatilsynet.no

7. Klager

Dersom du mener at min behandling av personopplysninger ikke stemmer med det jeg har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på: www.datatilsynet.no 8. Endringer, hvis det skulle skje endring av mine tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis jeg har dine kontakt opplysninger vil jeg gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.